> next

PRAGUE BIENNALE IV
Karlin Hall, 2009

Prague Biennale IV
Karlin Hall , Thámova 8
14.5. - 26. 6. 2009
Curator: Edith Jeřábková